- Lerup - Tranum Sognegruppe 1 Historik
June
1
2018

25
JANUAR
2017

Lokalhistoriske Sognegrupper i Lerup – Tranum


Vedtægter:

Vedtægter for Lokalhistoriske Sognegrupper i Lerup – Tranum. 

§1. 

Foreningens navn er Lokalhistoriske Sognegrupper i Lerup – Tranum. (forkortet LSLT) 

§2. 

Foreningens formål er, at være samlingspunkt for personer med fælles interesse for at arbejde med

og udbrede kendskabet til sognets historie. 

§3. 

Generalforsamling afholdes hvert år den første mandag i februar.

Det henstilles til medlemmerne selv at holde sig orienteret via disse

vedtægter. 

Dagsorden: 

1.      Valg af dirigent.

2.      Formandens beretning.

3.      Foreningens regnskab, fastsættelse af kontingent (evt. 0 kr.)

4.      Valg af medlemmer til bestyrelsen.

5.      Valg af suppleant.

6.      Valg af revisor.

7.      Indkomne forslag.

8.      Eventuelt. 

§4. 

Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges for 2 år. Første gang i 2006 er sekretæren på valg, i 2007 formand og kasserer, således at bestyrelsen ikke er på valg samtidig. Suppleant er på valg første gang i 2006 og derefter hvert andet år.

Foreningen tegnes udadtil af formand og bestyrelse. Beslutninger tages på de månedlige møder ved

almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. 

§5. 

Foreningen mødes den 1. mandag i måneden hos Egnssamlingen i Tranum, Tranhøj 6. 

§6. 

Ændringer i vedtægterne kan ske på en generalforsamling ved almindelig stemmeflerhed. 

§7. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder behov for det, eller hvis et flertal stemmer for det på et månedsmøde. 

§8. 

Foreningen kan kun opløses af en generalforsamling, der er indkaldt med dette formål, og når mindst to tredjedel af de fremmødte stemmer derfor. Eventuelle økonomiske midler tilfalder så

Lokalhistorisk Forening for Øster Han Herred. 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 6. februar 2012.  Historik.

Det er efterhånden mange år siden, at gruppen blev stiftet.

Idéen med at lave sogneråd/sognegrupper stammer fra Lokalhistorisk Samvirke i Han Herred.

Der blev den 17. september 2001 afholdt et møde på Tranum Skole, hvor Søren Møller Madsen, Allan Christensen og Gunnar Nielsen var tilstede. De drøftede der, om hvornår og hvor der kunne laves en indkaldelse med program for at interesserede kunne være med til at skaffe, beskrive og formidle oplysninger om sognet.

Tirsdag den 5. februar 2002 blev der inviteret til møde på Himmerlandsfonden. Emnet var, om nogen havde lyst til at være med i en Lokalhistorisk Sognegruppe for Tranum området. Idéen var at dele Tranum området op i 5 naturlige områder, nemlig Tranum by, Tranum Klit, Klithuse, Tranum Enge og Bratbjerg. Gunnar Nielsen ville gerne have navnet ”sogneråd” genoplivet. Tanken var så, at en fra hver af de 5 sognegrupper skulle indgå i det fremtidige ”Tranum lokalhistoriske Sogneråd”, som skulle referere videre til Lokalhistorisk Forening for Øster Han Herred.

Ovenstående møde blev en succes, der mødte omkring 30 personer fra sognet, og der var repræsentanter tilstede for alle de 5 områder, som initiativgruppen havde slået til lyd for. Det blev fordelt således, at Tranum By varetages af Sigaard Jensen, Tranum Klit af Karen Rasmussen, Ejstrup Strand, Tranum Enge af Peter Andreas Sørensen, Tranum Engevej, Klithuse af Mogens Christensen, Klithuse Mølle og endelig tager Gunnar Nielsen sig af Bratbjerg.

På et møde i marts måned 2002 i Lerup – Tranum blev det besluttet at gennemføre en fotoudstilling med indslag fra alle 6 grupper på Tranum Skole i september – oktober.

Repræsentanter fra samtlige sognegrupper indkaldes til møde på Brovst Bibliotek den 9. september 2002 for at drøfte aktuelle og kommende aktiviteter.

Onsdag den 2. oktober 2002 blev alle sognegrupper i Lerup Tranum inviteret til møde på Tranum skole for at drøfte aktuelle emner, bl.a. om hvor sognegrupperne kan have et fast mødested. Skoleinspektør Poul Jørgensen er positivt indstillet overfør gruppernes ønsker, selv om pladsen på skolen er kneben.

Fra Tranum gruppen deltog:  Søren Møller Madsen, Egon Thomsen, Sigaard Jensen, Lis og Regnar Pedersen, John Kristensen og Søren Jensen.

Fra Tranum Enge gruppen deltog: Henny og Peter Sørensen, Lillian Carstensen og Svend Aage Larsen.

Fra Klithuse gruppen deltog: Mogens Christensen (Møllen) og Evald Christensen (bor i Fjerritslev).

Fra Lerup gruppen deltog: Poul Meisner og Egild Røge.

Fra Bratbjerg gruppen deltog: Rise Poulsen og Gunnar Nielsen.

Fra Tranum Klit gruppen deltog: Karen Rasmussen.

Mødested blev bestemt til Tranum Skole.

 

Næste møde blev fastsat til 23. oktober 2002 på Tranum Skole. Nye arbejdssteder blev fastsat til:

Tranum Enge: Halvrimmen Bibliotek

Tranum: Egnsmuseet ved Tranum Brugs

Bratbjerg: Klubhuset

 

Næste møde blev fastsat til onsdag den 20. november 2002 på Tranum Skole.

I dette møde deltog fra Tranum gruppen: Søren Møller Madsen, Egon Thomsen, Sigaard Jensen, Lis og Regnar Pedersen, John Kristensen og Søren Jensen.                 Fra Tranum Enge gruppen Peter Sørensen. Ingen fra Klithuse gruppen.                     Fra Lerup gruppen Egild Røge. Fra Bratbjerg gruppen Rise Poulsen og Gunnar Nielsen. Fra Tranum Klit gruppen Karen Rasmussen.

Der blev drøftet en mulighed for at etablere møde/udstillingssted i den gamle skole (den vestre) på Østbakken i Tranum. Ejer er Stine Gadsbøll som gerne vil låne/leje den ud til dette formål mod, at den bliver renoveret. Forslaget fik en positiv modtagelse blandt de tilstedeværende. Gunnar Nielsen arbejder videre med dette.

Udstillingen i Januar bliver formentlig aflyst. Næste møde aftalt til onsdag den 4. december 2002 i Halvrimmen gamle Bibliotek.

Den næste møde jeg har referat fra fandt sted den 9. januar 2003 på Naturcenter Fosdalen.

Fra Tranum gruppen deltog: Søren Møller Madsen, Regnar Pedersen og Søren Jensen.

Fra Tranum Enge gruppen deltog: Henny og Peter Sørensen, Lillian og Edwin Carstensen samt Svend Aage Larsen.

Ingen fra Klithuse gruppen:

Fra Lerup gruppen deltog: Egild Røge og Rudi Schulz.

Fra Bratbjerg gruppen deltog: Grethe og Gunnar Nielsen.

Fra Tranum Klit gruppen deltog: Karen Rasmussen.

Derudover deltog Svend Møller Nielsen, Naturcenter Fosdalen.

Denne aften blev også Naturcentret tilbudt som fast mødested for Sognegrupperne i Lerup – Tranum og Koldmose sogne. Dette blev modtaget med stor glæde og tak. Men med stor respekt for den gæstfrihed og fine forhold vi er blevet tilbudt var størst stemning for at henlægge det månedlige møde til Lokalhistorisk Arkiv på Biblioteket i Brovst, hvor vi har masser af vort kildemateriale i forvejen.

Muligheden for etablering af møde- og udstillingssted i skolestuen i den gamle skole (den vestre) på Østbakken i Tranum, bliver desværre ikke til noget, da en renovering af bygningen, vil komme til at koste ca. 90 – 95.000 kr.

Alle Sognegrupper opfordres til at koncentrere sig om registrering af gårdene og deres beboere. En tingbogsattest, der oplyser om, hvem der har boet der, kan rekvireres på dommerkontoret til en pris af kr. 175,- pr. ejendom.

 

Det næste møde blev afholdt på Brovst Bibliotek den 6. marts 2003.

Der deltog repræsentanter fra næsten alle sognegrupperne.

Sognegrupperne må selv finansiere/betale deres evt. udgifter til ringbind, papir o.s.v. af egen lomme.

Ragnhild Poulsen fra Skovsgaard gruppen har inviteret sognegrupperne til at være med i en udstilling i Skovsgaard Hallen den 5. – 6. april 2003. Grupperne vil gerne deltage med hvad de har.

Møde i Sognegrupperne den 2. juni 2003 på Biblioteket i Brovst.

Tilstede var: Søren Møller Madsen, Regner Pedersen, Gunnar Nielsen, Egild Røge, Evald Christensen, Mogens Christensen, Lars Iversen, Henny og Peter Sørensen, Lillian Carstensen og John Christensen.

Der blev vedtaget at lave en byvandring i Tranum, og der blev nedsat en gruppe til at forberede byvandringen. Gruppen består af Regner Pedersen, Søren Jensen og Egon Thomsen. Turen skal finde sted mandag den 4. august kl. 18.00.

Fremtidige møder i sognegrupperne afvikles den 1. mandag i en måned på biblioteket. Næste møde bliver dog den 4. august i Tranum i forbindelse med byvandringen.

Møde den 3. november 2003 på Brovst Bibliotek. Det blev drøftet at få lavet vedtægter for sognegrupperne. Gunnar Nielsen forelægger revideret forslag.

Møde den første mandag i december 2003, hvor der var 12 deltagere. Der blev efterlyst referat fra mødet i november. Forslag til vedtægter blev omdelt og gennemgået, der var ingen umiddelbare rettelser til disse.

Møde mandag den 2. maj 2005 på Brovst Bibliotek. Søren Møller Madsen bød velkommen. Han havde deltaget i et møde i Forum for Udvikling, hvor han erfarede at flere foreninger og grupper havde ansøgt og fået bevilget midler af forskellig størrelser til mange forskellige aktiviteter. Dette skulle også være muligt for os. Det blev vedtaget at søge om midler til annonce til Klithuse turen og til materiale ved arbejdet med at registrere ejendommene (mapper, papir, plastlommer og fotokopier).

Gunnar Nielsen redegjorde for Lokalhistorisk Samvirkes drøftelser om, hvorledes der kunne tildeles sognegrupperne midler til støtte for materialeudgifter til deres arbejde. Sluttelig havde de valgt at dele Lokalhistorisk Samvirke op i tre søjler, nemlig Han Herred Øst – Han Herred Midt og Han Herred Vest. Til Han Herred Øst vil midlerne fra Samvirket blive overdraget til Lokalhistorisk Forening for Øster Han Herred. D.v.s. hvis en sognegruppe ønsker at søge om midler ad denne vej, skal ansøgningen sendes til Rudi Schulz, som p.t. er formand for Lokalhistorisk Forening for Øster Han Herred.

Gunnar Nielsen mente dog ikke, at der kunne søges midler førend der i Lerup – Tranum lokalhistoriske Sognegruppe var valgt en formand, en kasserer og en referent. Der skal være valgte personer der står for det administrative for samtlige Lerup – Tranum grupper.

Lillian Carstensen blev foreslået som formand, idet hun har computer og i kraft af hendes mangeårige arbejde i kontorbranchen også har en vis rutine i at bruge den og i det hele taget varetage administrative funktioner. Hun takkede for valget og lovede at gøre sit bedste.

Birthe Jensen og Margot Pichler blev valgt til kasserer og referent. Ingen af dem var tilstede. Men i kraft af deres store interesse for det lokalhistoriske arbejde håber vi, at de modtager valget, hvilket de også gjorde. Birthe Jensen som kasserer og Margot Pichler som referent. Så nu skulle baggrunden i Lokalhistoriske Sognegrupper i Lerup – Tranum være på plads, så der nu kan laves ansøgninger.

Der var enighed om, at det har været uheldigt, at der ikke bliver taget referater af de afholdte møder, således at alle beslutninger bliver nedfældet i et referat.

Der blev også på dette møde besluttet at lave et a jour ført adressekartotek.

Møde mandag den 6. juni 2005 på Brovst Bibliotek

Lillian Carstensen bød velkommen, takkede for valget til formand for foreningen og rettede en tak til Søren Møller Madsen for hans indsats, som hun håbede at kunne leve op til. Dagsorden og referat fra sidste møde blev omdelt. Referat blev godkendt. Alle i gruppen vil få udleveret en mappe, til opbevaring af mødepapirerne.

Den bestyrelse der på dette tidspunkt blev valgt har bestået indtil i dag, hvor vi er i 2016. Blot har Birthe Jensen ønsket at stoppe som kasserer, og i stedet blev Bodil Andersen valgt til denne post.


ANDRE AKTIVITETER OG OPLYSNINGER FRA SOGNEGRUPPEN GENNEM ÅRENE.

I 2008 fik vi CVR. nummer, hvilket er en fordel, hvis vi skal søge midler til forskellige projekter.

 

Vi har desværre også igennem årene taget afsked med flere trofaste medlemmer i Sognegruppen.

I 2008 døde Gunnar Nielsen, som var den person der startede sognegrupperne.

I 2011 døde Mogens Christensen (Mogens i Møllen), Søren Møller Madsen og Henny Sørensen.

I 2015 døde Horst Pichler.

Derudover har vi også mistet Egild Røge, som arbejdede mest i Lerup området.

I 2016 døde Svend Aage Larsen som også var med i Sognegruppen helt fra starten.

17 juli 2017 mistede vi Sigaard Jensen. Han var med fra begyndelsen og vi nød alle godt af hans fremragende hukommelse. Sigaard nåede næsten at blive 95 år og var aktiv til det sidste.

 

MØDESTEDER

Igennem mange år helt til 2011 havde vi fast mødested på Brovst Bibliotek, hvilket vi var meget taknemmelige for. Vi ville selvfølgelig gerne have vores eget sted, men der bød sig ingen mulighed i disse år.

Men da Egnssamlingen havde købt Tranhøj 6 tilbød de os at have fast sted der til vores mødeaktivitet og vores mapper. Det takkede vi ja til. Og den 7. november 2011 holdt vi vores første møde i Egnssamlingens lokaler, og det gør vi stadig den første mandag i måneden kl. 14.

I 2012 indgik Sognegruppen i fordelingen af lørdagsvagterne i Egnssamlingen, hvor der er bemanding fra kl. 10 – 15.

Ligeledes har vi en side i Egnssamlingens folder, hvor vi fortæller lidt om hvem vi er, og hvad vi arbejder med. Vi betaler så et beløb der er udregnet efter hvor meget plads vi har i folderen. Dette er vi meget tilfredse med.

Da vi ikke har noget medlemskontingent og ikke er mange medlemmer i gruppen, så har vi heller ikke mulighed for de store indtægter.

Men i 2012 sagde vi ja til at være tovholder på den praktiske del af Levendegørelse af Herregården Bratskov. For dette arbejde fik vi et honorar på kr. 12.000.

Vi stod også for dette i 2013 og tjente dermed også kr. 12.000.

2014 og 2015 varetog vi ligeledes dette arbejde, og fik da kr. 15.000 for hvert år.

Vi måtte erkende, at mange af vores medlemmer ikke løber så stærkt på de glatte brosten på Bratskov, og valgte at stoppe efter 2015. Men disse beløb har været medvirkende til, at vi har kunne føre flere af vores større projekter ud i livet.

Derudover har vi også modtaget midler fra Sparekassen Vendsyssels Fond Brovst i flere tilfælde, hvor vi har søgt om hjælp til annoncering til diverse arrangementer, hvilket vi er meget taknemmelige for.

Vi har modtaget midler fra Boggruppen som stod for Skolebøgerne i den gamle Brovst Kommune, hvilket har været en stor hjælp.

 


I juni 2016 glædede det os, at byde velkommen til to nye medlemmer i Sognegruppen, nemlig

Anders Jørgen Brander og Anny Thorup Nielsen. Vi er helt sikre på at de to kan bidrage med megen værdifuld viden om det område der hører under Lokalhistoriske Sognegrupper i Lerup – Tranum.

Og skulle nogen der læser dette have et ønske om at være med i Sognegruppen, er i altid velkomne til at kontakte os på nedenstående adresser, eller møde op til vores månedsmøder som altid er den første mandag i måneden kl. 14 i Egnssamlingens lokaler på Tranhøj 6 i Tranum.

Lillian Carstensen, formand     Mail: koldmosen@mail.dk

Edwin Carstensen                     Samme mail

Margot Pichler, sekretær          Mail:margot.pichler@gmail.com

Bodil Andersen, kasserer         Mail:bodil.bratbjerg@gmail.com

Jens Andersen                          Samme mail

Birthe Jensen                            Mail:birthe.jensen@turbopost.dk

Peter Sørensen                         Mail:peterandreas1938@gmail.com

Anders Jørgen Brander            Mail: maj@brander.me

Anny Thorup Nielsen                Mail:annythorupnielsen@gmail.com 5898af2007f3d06022017.gif


I September 2016 fik vi lov til at få et link på Egnssamlingens hjemmeside. Det er vi meget glade for, da vi så bliver lidt mere synlige for folk der søger oplysninger om lokalhistoriske arbejdsgrupper på nettet.

Derfor har jeg efter bedste evne forsøgt at samle et billede af hvad Lokalhistoriske Sognegrupper i Lerup – Tranum arbejder med, og håber det vil være interessant læsning for dem der kikker med på vores sider.


Lerup - Tranum Sognegruppes historie er skrevet af Formand Lillian Carstensen.

 

 ÅRSBERETNING FOR LOKALHISTORISKE SOGNEGRUPPER I LERUP – TRANUM FOR 2017. 

Lokalhistoriske sognegrupper i Lerup – Tranum har også igennem 2017 holdt møde den første mandag i hver måned i Egnssamlingens lokaler. Det fungerer rigtig godt, da vi også har vores materialer stående i læsestuen, hvor de er tilgængelige for alle der gæster Egnssamlingen. Vi har stadig en aftale med Egnssamlingen om, at vi er med i deres lørdags vagtfordeling, hvor huset er åbent fra kl. 10 til 15. Det nye oplag af bogen ”Langt ude i skoven” er stadig til salg i Egnssamlingen, Pen og Papir i Brovst, og Dagli’ Brugsen i Tranum, Anders Jørgen Brander fik 5 med til Det gamle Bibliotek i Halvrimmen. De deltager bl.a. i de to årlige markeder der afholdes i ØAH Hallen. Selv om salget ikke går så stærkt som tidligere, så bliver der alligevel solgt en del bøger. Der var en lille stigning i salget da den tyske flyvemaskine blev gravet op ude ved ”Solbakken”. I januar søgte vi om 8000,- kr. hos Velux Fonden til køb af computer og printer. Vi havde forinden spurgt Egnssamlingen om vi måtte have et lille hjørne i læsestuen, hvor vi kunne have et lille skrivebord. Det måtte vi gerne og da vi modtog pengene fik vi hurtigt købt både skrivebord, computer og printer. Vi fik i starten af året et link på Egnssamlingens hjemmeside, hvor vi kan fortælle lidt om Sognegruppens arbejde. Der fortælles også om Sognegruppens historik. Håber i alle har været inde og kikke på hvad vi igennem årene har været med til at lave. Den 25. januar havde vi en arbejdsdag i Sognegruppen vedr. mapperne med registrering af ejendomme. Det var også omkring det tidspunkt Lillian deltog i et møde i Tinghuset om ”Kunsten i Han Herred”. I sognegruppen var der ikke interesse for at være med i en gruppe der skal arbejde med det emne. I marts deltog Sigaard og Lillian i et møde i Sport- og Kulturcentret i Brovst vedr. Turisme som drivkraft. Dette møde har senere udviklet sig til at Margot og Lillian har meldt sig som praktiske medhjælpere ved Kildemarked i Lerup, hvis dette arrangement bliver en realitet.

I foråret blev de to mindesten behandlet med algefjerner, hvilket var meget tiltrængt. Projekt avisudklip er ajourført og bliver løbende vedligeholdt. Et projekt vi har sammen med Egnssamlingen, hvor vi deler om udgifterne til materialer. Arbejdsmøde ved Jættestuen den 28. juni kl. 10. Det blev som sædvanlig en hyggelig dag med overkommeligt arbejde og hyggelig samvær. Den 11. september blev vi inviteret til årsmøde for plejere af fortidsminder i Huset ved Bratbjergsøerne. En hyggelig dag med beretninger fra andre plejere. Vi fik serveret lækre sandwich og øl og vand. Der var desværre ikke mange deltagere fra andre plejere. I april blev beretninger om ejendommene Tranum Enge Øst afleveret af Peter, og blev efterfølgende skrevet ind på computer. Da der stadig manglede mange billeder blev den digitale vandring udsat til efteråret. Den 20. juni havde vi en tur til Brønderslev og Skæg Jerriks grav i Sdr. Saltum. Peter havde arrangeret turen, hvor vi var rundt ved flere store ejendomme og fik fortalt deres historie. Besøgte Brønderslev Lokalhistoriske forening, hvor vi så deres flotte udstillinger. Sluttede med kaffe hos Marie og Peter i Brønderslev. I juni blev der fra Egnssamlingen fremsat ønske om, at det ville være godt hvis der var to personer til at have vagten om lørdagen. Det er især praktisk, hvis der er nogen der får vist og fortalt om udstillingerne på loftet, og der samtidig kommer gæster der gerne vil se udstillinger i stuehuset, hvor der også serveres kaffe og brød. I juli måtte vi desværre tage afsked med Sigaard som døde pludseligt. Efterfølgende har vi savnet både hans humør og hans store viden mange gange. Den 13. august arrangerede vi en mindehøjtidelighed ved de to mindesten i Tranum Klit Plantage. Der blev sendt pressemeddelelse til Hanbo Bladet, der mødte enkelte gæster op, og var med til at lægge de to buketter som vi selv havde lavet af havens blomster. Efterfølgende blev der serveret kaffe i Egnssamlingens lokaler.

Den 25. oktober lavede vi en digital vandring på Tranum Enge Øst. Det blev en velbesøgt vandring, hvor der var mange gæster fra Tranum Engevej. Ved et af husene var der mødt flere søskende som har haft deres barndom på dette sted. Vi havde ikke en annonce i avisen, men sendte en pressemeddelelse til aviserne. Derudover blev der sat plakat op ved Dagli`Brugsen og i Egnssamlingen, der blev annonceret på Facebook. Der blev lavet flyer som blev omdelt i samtlige postkasser som var berørt af den digitale vandring. Den 4. december holdt vi julefrokost for Sognegruppen med ledsagere. Vi havde i år fordelt maden således, at vi hver især medbragte en ret og Sognegruppens kasse betalte drikkevarerne. Vi havde en hyggelig eftermiddag hvor snakken gik lystigt.                                   Den 21. januar 2018 Lillian Carstensen


 
Panel title

© 2022 Copyright

Antal besøg: 2538563

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0.46330595016479sekunder