- Vedtægter

 §1

Navn og hjemsted:  

Foreningens navn er Øster Han Herreds Egnssamling CVR. 32 19 71 91. Foreningen er hjemmehørende Tranhøj 6, Tranum, Jammerbugt kommune.

§2

Formål:

Foreningens formål er at formidle, indsamle, registrere og bevare effekter med tilknytning til Øster Han Herred. De indsamlede effekter stilles til rådighed for offentligheden i den udstrækning lokaliteter, økonomi og personel giver mulighed for.

§3

Medlemmer:

Som medlemmer kan optages personer, foreninger og virksomheder der kan tilslutte sig foreningens formål og vedkende sig nærværende vedtægter.

§4

Generalforsamling:

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen indkaldes i ugepressen og på vores hjemmeside med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingens dagorden skal mindst have følgende punkter:

1:Valg af dirigent

2:Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning

3:Fremlæggelse af bestyrelsens revideret regnskab

4:Fastsættelse af kontingent

5:Godkendelse af budget

6:Valg af 5 eller 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

7:Valg af 2 revisorer

8:Indkomne forslag

9:Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage for generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.  

§5

Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 af foreningens medlemmer stiller skrifteligt krav herom, med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal offentliggøres via ugepressen og/eller indkaldes skriftligt via mail mv. med mindst 14 dages varsel.

§6

Bestyrelsen:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 eller 7 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med: Formand, Næstformand, Sekretær, Suppleanter.

Kasserer - Bestyrelsen kan beslutte at vælge en kasserer udenfor bestyrelsen. Formanden og næstfomanden vælges for et år ad gangen, øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Dog således at første gang i efteråret 2013 vælges nye bestyrelsesmedlemmer kun for 1. år. Der føres protokol over bestyrelens møder. Protokollen føres på møderne o renskrives-og tilstilles samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer kan tilføje evt. rettelser der forlægges og godkendes ved næste møde. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte forskellige udvalg. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved simpelt flertal.

§7

Økonomi:

Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer. Regnskabet skal være revideret og påtegnet af bestyrelsen inden den ordinære generalforsamling.

§8

Fast ejendom:  

Foreningen må eje fast ejendom

§9

Tegning og hæftelse:

Foreningen tegnes af formanden i forening med næstformanden dog med mulighed for at bestyrelsen kan tildele andet bestyrelsesmedlem prokura ved formand/næstformands udtrædelse. Tegningsretten må til enhver tid fremgå af bestyrelsesprotokollen. Egnssamlingens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget tilhørende foreningen. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§10

Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer kan foretages når 2/3 af deltagerne i en generalforsamling stemmer herfor.

§11

Opløsning:

Foreningen kan opløses når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor. Den opløste generalforsamling tager stilling til eventuel formuens og indsamlede effekters anvendelse, dog således at formuen tilstilles foreninger i Tranum området indenfor samme interesseområde.


       

 
Panel title

© 2022 Copyright

Antal besøg: 2538559

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0.10117697715759sekunder